​Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) pålegger alle som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring. Det er daglig leder i bedriften som er ansvarlig for at dette blir overholdt. Hensikten er å unngå ulykker.

Opplæringen gjelder alle som arbeider med elektrisitet, som installatørbedrifter med montører, hjelpemontører og lærlinger, industribedrifter med elektropersonell eller instruert personell som vaktmestere, byggdriftere, driftsledere, og produksjonsmedarbeidere. Kurset berører førstehjelp som en introduksjon, men det må gjennomføres et førstehjelpskurs i tillegg.

Click on the flags for your langugage. 

Lessons

Ansvar og organisering

Ansvarsfordeling i HMS-arbeidet Arbeidsgivers ansvar § 3-2.Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten (1) For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for: a) at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig, b) at arbeidstaker som har […]

Planlegging og arbeidsmetoder

Planlegging § 10. Planlegging av arbeid Før et arbeid igangsettes skal det innhentes nødvendige opplysninger om anlegget og på bakgrunn av disse gjennomføres en risikovurdering for det aktuelle arbeidet. På bakgrunn av risikovurderingen skal minst følgende gjennomføres: – valg av arbeidsmetode, – forsikring om at nødvendig utstyr er tilgjengelig, – vurdering av i hvilket omfang […]

Vedlikehold og beskyttelsesutstyr

§ 19. Utførelse av vedlikehold For å ha oversikt over anleggene skal det i alle høyspenningsanlegg og alle komplekse lavspenningsanlegg være satt opp enlinjeskjema. Oppdatert dokumentasjon for anlegget skal alltid være tilgjengelig. For å sikre at personell ikke blir skadet skal vedlikehold utføres etter fastsatte arbeidsprosedyrer og ved at det benyttes én eller en kombinasjon […]

Ulykker og førstehjelp

I følge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) rammes bortimot 3000 personer av strømulykker hvert år. De fleste er profesjonelle som arbeider med elektrisitet på jobben. Strømulykker kalles også elulykker. Dette er alvorlige, potensielt livstruende, hendelser med betydning for spesielt hjerte- og karsystem, nervesystem, muskel- og skjelettsystem og hud (brannskader). Man kan få skader ved høyspentkabler eller fra […]