Generelle avtalevilkår for Systemfag Norge AS (Org. Nr.; 919 810 548).

1. Generelt
De her angitte vilkår regulerer forholdet mellom Kunde og Systemfag Norge, heretter kalt Systemfag , i forbindelse med kjøp av produkter og tjenester fra Systemfag. En bestilling av produkter og tjenester fra Systemfag via telefon, web, e-post, skriftlig eller muntlig, er å betrakte som en inngåelse av en avtale med Systemfag og aksept av disse vilkårene i sin helthet. Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra disse avtalevilkår og er iht. akseptert tilbud eller signert avtale mellom Kunde og Systemfag , går foran disse «Avtalevilkår».

2. Fakturering av produkter og tjenester
Lisenser faktureres ved avtaleinngåelse. For løpende timeoppdrag vil Systemfag fakturere for utført arbeid til gjeldene timepris. Systemfag gir alltid fast pris til Kunde for oppdrag slik at det ikke blir noen uforutsette utgifter for Kunde. Konsulenten har ikke rett til betaling i tillegg til ovennevnte. Dette må eventuelt avtales og godkjennes av Kunde skriftlig.

3. Betalingsbetingelser og fakturering
Kunden betaler for de tjenester som er bestilt etter de til enhver tid gjeldene standardpriser, eller iht. akseptert tilbud. Ved forsinket betaling er Kunden pliktig til å betale den til enhver tid gjeldene forsinkelsesrente i følge ”Lov om renter ved forsinket betaling m.m.” Fakturering finner sted forskuddsvis hver fakturaperiode på løpende tjenester. Fakturadato vil være 15-45 dager før start av ny fakturaperiode. Betalingsvilkår er netto 14 dager, hvis ikke annet er avtalt med Kunde. Bestilte produkter og tjenester bli fakturert kunden på dato for avtaleinngåelse.

Kunden plikter å betale bestilte produkter og tjenester innen forfall, uavhengig av hvorvidt produkter og tjenester er tatt i bruk. Hvis hele eller deler av vareleveransen ikke er levert innen fakturaens forfallsdato, kan Kunden utsette betaling av den delen av beløpet som tilsvarer verdien av de varene og tjenestene som ikke er levert. Dette gjelder ikke hvis sen leveranse av produkter og tjenester skyldes forhold hos Kunde eller en tredje part som for eksempel offentlige etater.

4. Innsigelse på faktura
Hvis Kunden hevder at faktura mottatt fra Systemfag er feil pga. manglende eller forsinket leveranse av produkter og tjenester eller at beløp ikke stemmer med avtalt beløp, plikter Kunden å registrere innsigelsen på Systemfag sitt kontaktskjema (på nettsiden) eller sende innsigelsen pr. e-post eller brevpost. Meldingen må ankomme Systemfag  senest 14 dager etter at Kunden har mottatt fakturaen, og inneholde detaljert beskrivelse av hva Kunden mener mangler på leveransen og som kreves korrigert. Kunden kan utsette betaling av den delen av beløpet som tilsvarer verdien av de produkter og tjenester som Kunden hevder ikke er levert, men plikter å betale for mottatte produkter og tjenester innen forfallsdato. Forfallsdato på tilbakeholdt beløp utsettes da til den dato partene har oppnådd enighet om at alle fakturerte produkter og tjenester er levert.

5. Pris og prisjustering
Alle oppgitte priser i tilbud, nettside, brosjyrer, prislister er eks. mva og andre avgifter. Prisen på konsulent og løpende tjenester reguleres årlig i henhold til økning i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Regulering finner sted 01.01 hvert år etter økning i indeksen i foregående 12 måneders periode.

6. Faktureringsperioder
Avtaleperioder og oppsigelse av løpende tjenester er tidsubegrenset og med standard avtaleperiode for produkter og tjenesten. Produkter og tjenester vil løpende og automatisk bli fornyet og fakturert for ny periode og på ellers gjeldene vilkår inntil en korrekt oppsigelse er mottatt av Systemfag skriftlig. For Systemfag nettbaserte produkter og tjenester er det normalt 3 mnd. oppsigelsestid om ikke annet er avtalt. Ved oppsigelse eller flytting av produkter og tjenester er det Kundens ansvar å hente alle data som er lagret hos Systemfag før utløp av avtaleperioden. Ved oppsigelse av produkter og tjenester, vil alle Kundens data bli slettet når avtaleperioden utløper. Ved oppsigelse midt i en avtaleperiode, vil ikke Kunden få refundert allerede innbetalt beløp.

7. Support
Kunden har tilgang til Systemfag Kundesenter (tlf 901 47 740) i vår åpningstid (Man-Fre 08-16) for faktura, tilbud og supporterte tjenester levert av Systemfag. Utenom åpningstid kan Kunden kontakte Systemfag vakttelefon (tlf 901 477 40) for å få hjelp ved kontroll eller andre krisespørsmål relatert til produkter og tjenester som er levert. Dette medfører ingen ekstra kostnader for våre kunder.

8. Bruksrett og Videresalg
Kunden har rett til å benytte tjenester utviklet og levert av Systemfag forutsatt at løpende vedlikehold og bruksrettavgifter er betalt for det antall brukere som benytter de aktuelle produkter og tjenester. Kunden forplikter seg til å holde brukernavn og passord hemmelig for andre. Kunden har ikke rett til å videreselge tjenester levert av Systemfag uten at dette er skriftlig avtalt med Systemfag.

9. Ansvarsbegrensning og Kundens plikter

9.1 Oppdatert innhold
Systemfag har ansvar for å levere produkt og tjenester til avtalt tid dersom Kunden har overholdt tidsfrister for betaling og eventuell leveranse av dokumentasjon. Systemfag plikter å til enhver tid ha produkter og tjenester oppdatert i henhold til standard lovgivning til enhver tid. Dersom imidlertid Kunden endrer bransjekode eller driftsmønster har Kunde selv ansvar for å informere Systemfag hvis det skal gjøres tilpasninger i de nettbaserte Håndbøkene. Det er kundens ansvar å være oppdatert på de lover og regler som gjelder for Kundens bedrift. Systemfag kan benyttes som et hjelpeorgan og en veileder.

9.2 Tredjeparts produkter og tjenester
Systemfag benytter WordPress til flere av sine produkter og tjenester. Dette er «open source» programvare og Systemfag med sine leverandører, garanterer for at produktene fungerer på en ren WordPress-installasjon, det vil si slik produktene er satt opp fra vår side. Systemfag garanterer ikke for sikkerhet eller datatap hvis Kunden selv installerer ekstra programvare (plugins) eller modifiserer kildekode. Kundeservice og backup av nettbaserte produkter og tjenester opprettholdes så lenge lisensperioden varer. Systemfag hoster sine systemer ved hjelp av tredjeparts Internett-hosting som for eksempel One.com. Vi bruker bare seriøse leverandører, men er ikke ansvarlig for eventuelle feil og datatap som forårsakes av disse, og som ikke er Systemfag sin feil.

10. Tvister
Tvister vedrørende denne avtale som ikke lar seg løse ved forhandlinger mellom partene, avgjøres av alminnelig domstol.