Helse, miljø og sikkerhet handler om å skape en trygg og god arbeidsplass. Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for å sørge for at dette skjer. Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger derfor arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Plikten til opplæring gjelder virksomhetenes leder. Det står i § 3-5 (2) at “Departementet kan i forskrift gi nærmere krav til opplæringen.” En slik forskrift finnes ikke, men Arbeidstilsynet har utarbeidet en veiledning om hva som skal være med i opplæringen. Dette kurset er basert på denne veiledningen. Kursene er alltid oppdaterte. Siste oppdatering var etter lovendringene som trådte i kraft 1. juli 2015.

Click on the flags for your langugage. 

Lessons

Arbeidsmiljøet

Arbeidsgivers plikter Arbeidsgiver har ansvaret for sine arbeidstakere, og skal sørge for at bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven blir overholdt. § 2-1. Arbeidsgiver har også et ansvar for innleide arbeidstakere eller selvstendige, som utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning. Arbeidsgiver skal da: sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet […]

Arbeidstid og ansettelsesforhold

Arbeidstid Definisjoner: Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver § 10-1 Arbeidsmiljøloven setter klare grenser for arbeidstidens lengde og fordeling gjennom døgnet. Arbeidsmiljøloven gir riktignok muligheter for tilpassede arbeidstidsordninger, som fleksibel arbeidstid, men arbeidstidsordninger skal aldri medføre uheldige fysiske […]

Internkontrollforskriften

Vi har tatt for oss Arbeidsmiljøloven og de viktigste reglene for deg som arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven står i en særstilling, men det finnes også flere andre lover du må forholde deg til. På regelhjelp.no kan du taste inn ditt organisasjonsnummer og få listet opp de lover som gjelder for akkurat din bedrift. Listen over lover vil […]