Arbeidsmiljølovens § 6-5 pålegger arbeidsgiver å sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg får opplæring slik at de kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal kurset ha en varighet på 40 timer, men det er åpnet for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå en avtale om kortere opplæring. «Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang». Jf. § 3-19 i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Click on the flags for your langugage. 

Lessons

Arbeidsmiljøet

Arbeidsgivers plikter Arbeidsgiver har ansvaret for sine arbeidstakere, og skal sørge for at bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven blir overholdt. § 2-1. Arbeidsgiver har også et ansvar for innleide arbeidstakere eller selvstendige, som utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning. Arbeidsgiver skal da: sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet […]

Arbeidstid og ansettelsesforhold

Arbeidstid Definisjoner: Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver § 10-1 Arbeidsmiljøloven setter klare grenser for arbeidstidens lengde og fordeling gjennom døgnet. Arbeidsmiljøloven gir riktignok muligheter for tilpassede arbeidstidsordninger, som fleksibel arbeidstid, men arbeidstidsordninger skal aldri medføre uheldige fysiske […]

Internkontrollforskriften

Vi har tatt for oss Arbeidsmiljøloven og de viktigste reglene for deg som arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven står i en særstilling, men det finnes også flere andre lover du må forholde deg til. På regelhjelp.no kan du taste inn ditt organisasjonsnummer og få listet opp de lover som gjelder for akkurat din bedrift. Listen over lover vil […]