Darbo su elektros įranga ir jos eksploatavimo saugos reglamentas (FSE) yra parengtas remiantis duomenimis apie nelaimingus atsitikimus, įvykusiais dirbant su elektros įranga. Reglamentas įpareigoja visus, dirbančius su elektros įranga ar šalia jos, dalyvauti kasmetiniuose saugos mokymuose.

Privalomuose mokymuose turi dalyvauti visi, dirbantys su elektra (instaliavimu, montavimu, eksploatavimu ir priežiūra), įskaitant instaliavimo įmones su montuotojais, pagalbiniais montuotojais ir praktikantais, pramonės įmones su elektros darbus vykdančiu personalu arba apmokytu personalu, taip pat įskaitant meistrus, statinio eksploatuotojus, eksploatavimo vadovus ir gamybos darbuotojus. Įmonės direktorius yra įpareigotas užtikrinti, kad šie mokymai būtų vykdomi.

Kursų tikslas yra padėti išvengti žalos, sukeltos žmonėms, įrenginiams ar įrangai, kai dirbama su elektros įranga. Kursai grindžiami valstybinių institucijų reikalavimais, taikomais kasmetiniams teoriniams mokymams. Kursų įvade kalbama apie pirmąją medicinos pagalbą, tačiau papildomai turi būti organizuojami atskiri pirmosios medicinos pagalbos kursai.

Lessons

Pamoka 2 (FSE-kurs)

Atsakomybės paskirstymas Sveikatos, darbo aplinkos ir saugos užtikrinimo srityje Darbdavio atsakomybė § 3-2 str. Specialiosios saugos užtikrinimo priemonės (1) Siekiant užtikrinti saugą darbovietėje, darbdavys turi pasirūpinti: a) kad darbuotojas susipažintų su nelaimingų atsitikimų ir žalos sveikatai rizika darbo vietoje ir gautų visus reikalingus mokymus, praktiką ir instrukcijas; b) kad darbuotojas, vadovaujantis kitiems darbuotojams arba juos […]

Pamoka 3 (FSE-kurs)

Darbų planavimas § 10. Darbų planavimas Prieš pradedant darbus privaloma surinkti reikiamus duomenis apie įrangą ir jais remiantis atlikti konkrečių darbų rizikos įvertinimą. Atsižvelgiant į rizikos įvertinimo rezultatus, būtina atlikti mažiausiai šiuos veiksmus: – pasirinkti darbų vykdymo metodą; – užtikrinti, kad reikalinga įranga yra prieinama; – įvertinti, kokia apimtimi reikalinga naudotis apsauginėmis priemonėmis; ir – […]

Pamoka 4 (FSE-kurs)

§ 19. Priežiūros darbų vykdymas Kad įmonė turėtų visą elektros įrangos aprašą, visa aukštos įtampos įranga ir visa sudėtinga žemos įtampos įranga turi būti sujungta į linijinę schemą. Naujausia įrangos dokumentacija turi būti visada prieinama. Siekiant užtikrinti, kad personalas nesusižeistų, priežiūros darbai turi būti atliekami pagal nustatytas procedūras, pasitelkiant vieną darbo metodą arba dviejų metodų […]

Pamoka 5 (FSE-kurs)

Remiantis Valstybinio darbo aplinkos tyrimų instituto (STAMI) duomenimis, apie 3000 žmonių kiekvienais metais patiria su elektra susijusius nelaimingus atsitikimus. Dauguma jų yra su elektra dirbantys specialistai. Tokie nelaimingi atsitikimai dar vadinami elektros nelaimėmis. Jos yra pavojingos, potencialiai kelia grėsmę gyvybei, ypač širdies ir kraujagyslių, nervų, kaulų ir raumenų sistemoms bei odai (nudegimai). Žmogų sužaloti gali […]