22
jan

0

Lovpålagte kurs i byggebransjen

Byggebransjen er en komplisert og farlig bransje. Fokus på HMS er derfor ekstra viktig. Men hva slags opplæring må ledelse og ansatte ha? Det er ikke alltid lett å orientere seg i jungelen av kurstilbud. Nedenfor følger en liste over opplæring som er pålagt av myndighetene. 

HMS-kurs for ledere

Arbeidsmiljøloven pålegger alle arbeidsgivere å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Plikten til opplæring gjelder virksomhetenes leder. Arbeidstilsynet har utarbeidet en veiledning om hva som skal være med i opplæringen.

Arbeidsmiljøloven § 3-5

Verneombudskurs 40 timer

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring. Alle virksomheter med over 50 ansatte er pålagt å ha et arbeidsmiljøutvalg. Opplæringen skal være på 40 timer og gjennomføres i arbeidstiden. Arbeidsgiver og arbeidstakere i den enkelte virksomhet kan likevel i spesielle tilfeller avtale kortere opplæringstid enn 40 timer. Dette gjelder i hovedsak ikke for byggebransjen.

Arbeidsmiljøloven § 6-5

HMS-kurs for ansatte bygg

Ifølge Arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver sørge for at «arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.» Imidlertid synes mange ledere at det er vanskelig å prioritere en slik grunnleggende HMS-opplæring i en hektisk arbeidshverdag. Det er derfor smart å gi alle ansatte opplæring i HMS – med hovedfokus på utfordringene i byggebransjen.

Arbeidsmiljøloven § 3-2

Internkontrollforskriften § 5 pt. 2

Arbeid i høyden og farlig verktøy

De fleste arbeidsulykker i byggebransjen skjer ved arbeid i høyden eller ved bruk av verktøy. Det er også på disse områdene at Arbeidstilsynet gjennomfører flest tilsyn. Opplæring på disse områdene kalles dokumentert opplæring, og omfatter mange andre områder, som for eksempel anhuker, Lift (personløfter) og farlige kjemikalier. Forskrift om utførelse av arbeid slår fast at de som skal jobbe med farlig arbeidsutstyr skal ha «praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper.»

Forskrift om utførelse av arbeid § 10-1

Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2

PS. Det finnes veldig mange typer av farlig arbeidsutstyr, og hovedregelen er at «Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer, og vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført.» På dokumentert.no finner du mye informasjon om dokumentert opplæring og hva som regnes som farlig arbeidsutstyr.

Dokumentert.no

Arbeid i høyden

Arbeid i høyden er arbeidsoperasjoner som kan medføre fall til lavere nivå. Eksempler på arbeid i høyden kan være arbeid på tak og i stige, arbeid på dekker og i stillas, arbeid i personløfter (lift) og arbeid på spinkle underlag med fare for å falle igjennom. Her følger de opplæringene som er lovpålagte innen området arbeid i høyden:

Arbeid i høyden

Opplæring for de som skal arbeide i høyden, enten det er bruk av stillas, lift, stige eller andre verktøy.

Brukerkurs stillas

I 2016 kom det en ny forskift og standard på bruk og bygging av stillas. Forskrift om utførelse av arbeid slår nå fast at også de som bruker stillas skal ha opplæring i bruk av stillas. Opplæringen krever ingen forkunnskaper og skal vare i 1-3 timer.

Forskrift om utførelse av arbeid § 17-5

NS 9700-1: 2016

Stillaskurs 2-5 meter og 5-9 meter

Forkriften fra 2016 omfatter også de som skal bygge, altså montere, kontrollere og demontere stillas opp til 9 meter. Opplæringen gjelder såkalte systemstillas, det vil si ferdige systemmoduler fra leverandør med vedlagt brukermanual. Opplæringen gjelder ikke stillas hvor brukerene må gjøre egne beregninger på lengde, vektklasse osv. Da gjelder opplæring over 9 meter.

Opplæringen krever forkunnskaper innen fallsikring, men ofte inkluderes det i kursene. Fra 2-5 meter kreves 7,5 timer teori og 7,5 timer praktisk opplæring. Fra 5-9 meter kreves 15 timer teori og 15 timer praktisk opplæring. Opplæring kan bare gis av en «Kvalifisert person». Arbeidstilsynets definisjon på en kvalifisert person er «en som selv har tatt kurset».

Forskrift om utførelse av arbeid § 17-2

Forskrift om utførelse av arbeid § 17-3

Farlig småverktøy

Opplæring i farlige småverktøy har sin lovhjemmel i Forskrift om utførelse av arbeid § 10,1 og 2. Vi setter likevel ekstra fokus på dette område innen dokumentert opplæring. Som nevnt er det arbeid i høyden og bruk av farlige verktøy som forårsaker flest ulykker og derfor også er gjenstand for flest tilsyn.

Forskrift om utførelse av arbeid § 10-1

Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2

Det finnes mange ulike typer farlig småverktøy, og dokumentert opplæring forutsetter såkalt ustyrspesifikk opplæring. Det vil si; skal du bruke en gjerdesag, så skal du ha opplæring i gjerdesag. Det samme gjelder for eksempel spikerpistoler, boremaskin og vinkelslipere. I tillegg skal all dokumentert opplæring inneholde praktisk opplæring. Dette kan gjøres av en kyndig person på arbeidsplassen. Brukermanualen står sentralt her.

«Husk at praksis er ikke det samme som praktisk opplæring.» (dokumentert.no)

Forskrift om utførelse av arbeid § 10-4

Sertifisert opplæring

I dette innlegget har vi konsentrert oss om dokumentert opplæring. Det finnes selvfølgelig også mye utstyr som krever sertifisert opplæring. Det kan for eksempel være gravemaskiner eller forskjellige typer kraner. Med sertifisert opplæring er det lettere å finne eksakte krav til opplæringen, og det er lite rom for «skjønn». Det finnes mange tilbydere av sertifisert opplæring i Norge. Vi skal ikke gå nærmere inn på det her.

Varme Arbeider

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Alle som utfører varme arbeider, det vil si alle som bruker åpen ild ved sveising, bruker skjære og slipeutstyr eller loddeutstyr. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Varme arbeider er en sertifisering som vi tilbyr.

Oppsummering

For å oppsummere så mener vi at arbeidgivere og arbeidstakere i byggebransjen gjennomføre opplæring på HMS-området. Det vil si kurs som: HMS-kurs for daglig leder, Verneombudskurs og HMS-kurs for ansatte. I tillegg kommer arbeid i høyden og relevante stillaskurs, samt kurs i de farlige verktøy man bruker. Når det gjelder annet arbeidsutstyr eller farlige arbeidsforhold (som farlige kjemikalier) må man etter en risikovurdering bestemme hvilke kurs som bør gjennomføres.