I Arbeidsplassforskriften kapittel 2 står det at «arbeidsutstyr skal plasseres og oppstilles slik i forhold til omgivelsene at utførelse av arbeid, samt bruk og vedlikehold av arbeidsutstyr ikke medfører fare for sikkerhet og helse.» Det er et grunnleggende prinsipp som også gjelder for oppsett og bruk av en lift. For at dette skal etterleves er det […]

Back to: Liftkurs (Personløfter)