Ferie

Alle ansatte har rett på 5 uker ferie hvert år. (21 feriedager) Ansatte over 60 år rett til en ekstra ferieuke. Bedriften har plikt til å sørge for at ferien blir avviklet i løpet av ferieåret og den ansatte har plikt til å avvikle ferien. Systemfag gjennomfører 3 ukers fellesferie i juli, og virksomheten oppfordrer ansatte til å ta ut 3 sammenhengende ferieuker i fellesferien. Datoer blir fastsatt i god tid hvert år. Resterende feriedager kan tas ut andre deler av året f.eks. Jul, påske etc. Søknadsfrist minst 14 dager før feiren. 

>> Søk om ferie

Helligdager og arbeid på spesielle dager

Dersom det er arbeidsdag dagen før Jul-, påske- og pinseaften samt 1. og 17. mai, avsluttes arbeidet senest kl. 15.00 dagen før. Alle helligdager er fridager i vår bedrift. Arbeidstid på onsdag før påske er 08:00-12:00 og i romjulen jobber vi normal arbeidstid.

Velferdspermisjoner

Eksempler på slike permisjoner er: begravelse, medisinsk undersøkelse, behandling og kontroll hos lege og tannlege, akutt sykdomstilfelle i hjemmet, flytting til ny bolig, i forbindelse med blodgivning, eget bryllup, barnehagestart i ny barnehage og barns første skoledag. Søknad om velferdspermisjon rettes til nærmeste overordnede.

>> Søk om velferdspermisjon

Sykdom og egenmelding

Retten til å benytte egenmelding på sykefravær er begrenset til tre dager i løpet av en 16-dagersperiode og fire egenmeldingsperioder i løpet av 12 måneder. Ansatte skal melde fra om fraværet ved å bruke skjema som er lagt ut på ansatt-siden, med opplysning om fraværets sannsynlige varighet. Dette gjelder alt sykefravær, enten fraværet dokumenteres med legeerklæring eller egenmelding. Manglende eller for sen melding kan medføre inntektstap.

Opptjeningstid

Du må ha jobbet minst to måneder i Systemfag for å kunne benytte deg av egenmelding for egen sykdom. Ved barns sykdom kan du bruke egenmelding etter 4 uker. Hvis du har vært borte fra jobben i mer enn 14 dager må du tjene opp retten til å benytte egenmelding på nytt. Dette gjelder imidlertid ikke sykefravær, ferie eller avspasering. Avhengig av hva fraværet skyldes, må du jobbe i fire uker eller to måneder for å få rett til å bruke egenmelding igjen.

>> Send egenmelding

Sykdom hos barn og barnepasser

Ansatte med omsorg for barn har rett til permisjon for nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt. Permisjonsretten gjelder til og med det året barnet fyller 12 år. (Ved kronisk sykt eller funksjonshemmet; 18 år) Ved barns og barnepassers sykdom eller innleggelse på sykehus er i utgangspunktet begrenset til 10 dager per år per ansatt. Ansatte som har omsorg for mer enn to barn, har rett til permisjon i inntil 15 dager per år.

Ved sykdom skal du ringe til kontoret første dag – Tlf.: 41 36 12 65.

Egenmelding kan sendes siste dag av sykdomsperioden.

Nytt barn

Ved fravær i forbindelse med fødsel og adopsjon, er det viktig at vi blir enige om hvordan fraværet skal gjennomføres, lønnskompensasjon og stønadsperiodens lengde og dette i god tid før permisjonen starter. Dette gjelder også ved søknad om 2 ukers omsorgspermisjon for far/partner. Videre er det viktig at vi snakker sammen og avklarer spørsmål rundt; tilpasning av arbeidet, om ferien for året skal avvikles i perioden, hvordan skal permisjonen deles mellom foreldrene, regler rundt sykdom i permisjonstiden, fri til svangerskapskontroll, svangerskapspenger, amming og foreldrepenger fra NAV. etc.

Tilbake til systemfag.no/personalhandbok

En personalhåndbok = «Slik har vi det hos oss» 

Ferieloven

Ferie er regulert i ferieloven, men merk at tariffavtaler også kan ha bestemmelser om ferie..

>> Lovdata

Ferie

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidstaker tar ut full ferie. Det er lovstridig om arbeidsgiver ikke sørger for at arbeidstaker tar ferie, og kan medføre erstatningsplikt.

>> Arbeidstilsynet

Lønnet og ulønnet permisjon

Arbeidstaker har i gitte tilfeller lovfestet rett til permisjon. Om arbeidstaker har rett til lønnet eller ulønnet permisjon avhenger blant annet av hvilken permisjon hun eller han søker om. Hva som er årsaken til permisjonen. 

>> Altinn

Egenmelding

Egenmelding betyr at du melder fra til arbeidsgiveren din om at du er syk, uten at du leverer sykmelding.

>> NAV.no

Sykefravær

Systemfag skal følge opp den ansatte som er sykmeldt og legge arbeidet til rette for den syke. Her finner du en oversikt over ulike oppgaver som arbeidsgiver skal utføre i sykefraværet, avhengig av hvor lenge den ansatte er sykmeldt.

>> NAV.no

Foreldrepermisjon

Foreldre har rett til permisjon i samanheng med fødsel og etter fødsel. Foreldre har også rett til utbetaling av foreldrepengar i samanheng med desse permisjonane. Det er også mogleg å kombinere gradert uttak av foreldrepengar med deltidsarbeid, såkalla delvis permisjon

>> Arbeidstilsynet