Courses

 • Use of Dangerous Tools

  by admin
  4 Lessonsin

 • Farlig Småverktøy

  by admin
  6 Lessonsin

  Alt arbeidsutstyr som anses særlig farlig er nå underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring. (Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.) Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at opplæring gjennomføres. Kurset gir en grunnleggende innføring i sikker bruk av farlige småverktøy. Verktøy som beskrives er bl.a. Vinkelsliper, spikerpistol, ulike […]

 • Brukerkurs Stillas (Litauisk)

  by admin
  6 Lessonsin

  Text comming.

 • FSE-kurs

  by admin
  5 Lessonsin

  ​Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) pålegger alle som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring. Det er daglig leder i bedriften som er ansvarlig for at dette blir overholdt. Hensikten er å unngå ulykker. Opplæringen gjelder alle som arbeider med elektrisitet, som installatørbedrifter med montører, hjelpemontører […]

 • Brukerkurs Stillas (Polsk)

  by admin
  6 Lessonsin

  Text comming.

 • FSE-kurs Polsk

  by admin
  5 Lessonsin

  Przepisy bezpieczeństwa dotyczące pracy i eksploatacji instalacji elektrycznych (FSE) zostały wydane na podstawie wszystkich wypadków osobistych, które miały miejsce w instalacjach elektrycznych. Przepisy wymagają, aby wszyscy, którzy pracują w instalacjach elektrycznych lub w ich pobliżu, przeszli coroczne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa. Obowiązkowe szkolenie dotyczy wszystkich osób pracujących z energią elektryczną (instalacja, montaż, obsługa i konserwacja), […]

 • FSE-kurs Litauisk

  by admin
  5 Lessonsin

  Darbo su elektros įranga ir jos eksploatavimo saugos reglamentas (FSE) yra parengtas remiantis duomenimis apie nelaimingus atsitikimus, įvykusiais dirbant su elektros įranga. Reglamentas įpareigoja visus, dirbančius su elektros įranga ar šalia jos, dalyvauti kasmetiniuose saugos mokymuose. Privalomuose mokymuose turi dalyvauti visi, dirbantys su elektra (instaliavimu, montavimu, eksploatavimu ir priežiūra), įskaitant instaliavimo įmones su montuotojais, pagalbiniais […]

 • FSE-kurs Engelsk

  by admin
  5 Lessonsin

  Regulations on safety during work in and operation of electrical installations (FSE) require everyone who works at or near electrical installations to undergo an annual safety training. It is the general manager of the company that is responsible for ensuring that this is observed. The purpose of the course is to help avoid accients. The […]

 • Stillaskurs 5-9 meter

  by admin
  6 Lessonsin

  Forskrift om utførelse av arbeid § 17-3 sier at de som skal bygge stillas i høyden 5-9 meter skal ha dokumentert opplæring. Kurset dekker den teoretiske delen av opplæringen og er i samsvar med gjeldende forskrifter og NS 9700-1:2016. Du kan ta kurset når det passer deg, ta pauser og vende tilbake der du slapp. Står […]

 • HMS-kurs for verneombud

  by admin
  4 Lessonsin

  Arbeidsmiljølovens § 6-5 pålegger arbeidsgiver å sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg får opplæring slik at de kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal kurset ha en varighet på 40 timer, men det er åpnet for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå en avtale om kortere opplæring. «Det kan […]