Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere teoretisk og praktisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. (Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr). Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift (personløfter). Praksis tas i egen bedrift.

Click on the flags for your langugage. 

 

Lessons

Lov, regler og opplæring

Arbeidsmiljøloven § 3-1 handler om virksomheters krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (heretter kalt HMS-arbeidet). Dette arbeidet er videre forklart i Internkontrollforskriften. Gjelder alle virksomheter Forskriften gjelder for alle virksomheter som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn. Så sant bedriften produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester gjelder forskriften. Først og […]

Risikovurdering og sikkerhet

Vi har tidligere sett at Internkontrollforskriften pålegger alle virksomheter å drive et aktivt HMS-arbeid, og risikovurdering er en viktig del av det arbeidet, uansett hvilken bransje virksomheten tilhører. Byggebransjen er som nevnt en spesielt utsatt bransje som krever spesielt stort fokus på sikkerhet. Punkt 6 pålegger virksomheten å: «kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn […]

Typer, konstruksjon og stabilitet

En lift (personløfter) er en mekanisk enhet som er designet for å løfte mennesker og gi midlertidig tilgang til utilgjengelige områder, vanligvis i høyden. Lift brukes ofte ved mindre vedlikeholdsarbeider hvor det ikke kan svare seg å oppstille et stillas og hvor det ikke er forsvarlig å bruke en stige. Det finnes flere forskjellige typer […]

Bruk, kontroll og miljø

I Arbeidsplassforskriften kapittel 2 står det at «arbeidsutstyr skal plasseres og oppstilles slik i forhold til omgivelsene at utførelse av arbeid, samt bruk og vedlikehold av arbeidsutstyr ikke medfører fare for sikkerhet og helse.» Det er et grunnleggende prinsipp som også gjelder for oppsett og bruk av en lift. For at dette skal etterleves er det […]