Taushetsplikt

Arbeidstaker plikter, i ansettelsestiden og etter arbeidsforholdets opphør, å bevare streng og absolutt taushet overfor tredjeparter med hensyn til enhver konfidensiell informasjon som arbeidstaker under sitt ansettelsesforhold, direkte eller indirekte, måtte bli kjent med.

Konfidensiell informasjonen

Den konfidensiell informasjonen kan vedrøre Systemfag eller enhver tredjepart som Systemfag besitter konfidensiell informasjon på vegne av. Taushetsplikten innebærer blant annet at Arbeidstaker ikke må utveksle konfidensiell informasjon til andre enn ledere, styremedlemmer, ansatte eller rådgivere for Selskapet som i sitt arbeid har et objektivt og legitimt behov for informasjonen. Arbeidstaker har en streng og absolutt taushetsplikt inntil informasjonen har blitt offentlig eller alminnelig kjent på annen måte enn gjennom Arbeidstakers brudd på taushetsplikten.

Eksempler på konfidensiell informasjon

Konfidensiell Informasjon skal omfatte bedrifts- og forretningshemmeligheter, samt informasjon som ikke er offentlig kjent om blant annet Finansiell(e), juridisk(e), økonomisk(e) eller kommersiell(e) forhold eller styring, herunder blant annet informasjon om investeringer, strategier, utvikling, utstyr, tekniske løsninger, metoder eller beskrivelser, analyser og vurderinger av risiko, produktspesifikasjoner, testresultater og analyser, produksjonsmetoder, knowhow, immaterielle rettigheter, kunder eller klienter, kunders eller klienters preferanser, tilbydere/kontraktører, leverandører, markedsføring, distribusjon, salg, forretningsforbindelser mv. Dersom Arbeidstaker er i tvil om informasjon skal holdes konfidensiell er Arbeidstaker pliktig til å avklare dette med Systemfag. 

Andre arbeidsgivere

Ansatte må ikke inneha andre stillinger eller påta seg oppdrag i konkurrerende virksomheter uten godkjenning fra Systemfag. Ved tvil om en virksomhet er konkurrerende skal dette avklares med leder på forhånd. Der ansatte har bi-arbeid i virksomheter som ikke er konkurrerende, skal den ansatte informere bedriften om dette arbeidet. Bedriften kan ikke nekte den ansatte å utføre slikt arbeid, med mindre dette har et omfang som gjør at ansatte ikke oppfyller arbeidsavtalen hos Systemfag.

Helse, miljø og sikkerhet

Systemfag som virksomhet er ansvarlig for at arbeidsmiljøet på arbeidsplassen samsvar med lovens krav. Systemfag har også ansvarlig for opplæring av verneombud. Verneombudets oppgaver er å ivareta den ansattes interesser i arbeidsmiljøsaker. Verneombudet skal påse at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til den ansattes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

De ansattes ansvar

Den ansatte er også forpliktet til å følge opp de tiltak som igangsettes for å forbedre arbeidsmiljøet, samt delta i det organiserte miljøarbeidet.

Tilbake til systemfag.no/personalhandbok

En personalhåndbok = «Slik har vi det hos oss» 

Generelt om taushetsplikt

Personer som gjennom sitt arbeid eller sin stilling får kunnskap om andres personlige, økonomiske eller forretningsmessige forhold, har etter norsk rett som regel taushetsplikt.

>> Store Norske leksikon

Helse, miljø og sikkerhet

Godt arbeidsmiljøarbeid handlar om å redusere risiko for farar og ulykker og aktivt rette søkelyset mot dei positive og helsefremmande faktorane i arbeidsmiljøet.

>> Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven er en norsk lov som er den grunnleggende loven for arbeidslivet i Norge. 

>> Lovdata

Internkontrollforskriften

Internkontrollforskiften forklarer hvordan vi skal jobbe med HMS-arbeidet i virksomheten vår. 

>> Lovdata