Ansettelse, oppstart og prøvetid

Det er Daglig leder, eller en annen leder som ansetter og gjennomgår ansettelsesprosessen. En signert kopi av arbeidsavtalen blir gitt til alle involverte parter. Den nye ansatte blir inkludert i bedriftens onboarding-program, og det blir arrangert møter som inkluderer opplæring.

Prøvetid

Ved ansettelse blir det vanligvis avtalt en prøvetid på seks måneder, med mindre annet er spesifisert i den signerte arbeidsavtalen. Hvis den ansatte har fravær i løpet av prøvetiden, kan prøvetiden forlenges tilsvarende. I løpet av prøvetiden kan oppsigelse skje med en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager, med mindre annet er avtalt i arbeidsavtalen. Grunner for at Systemfag skulle gå til oppsigelse av en ansatt i prøvetiden kan inkludere manglende tilpasning til arbeidsoppgavene, manglende måloppnåelse, faglig kompetanse eller upålitelighet.

Arbeidstid, pauser og fleksibilitet

Den ordinære daglige og ukentlige arbeidstid er 7,5 og 37,5 timer. Arbeidstiden er fra kl. 08.00-16.00 med mindre annet er avtalt. Pause- og lunsjtider blir individuelt satt opp fra avdeling til avdeling. Fra 15.30-16.00 er det satt av tid til forberedelse til neste arbeidsdag. Prospektering, rydding i lister, sende mailer osv. Det er ikke tillatt å bruke hele dette tidsrommet som en lang pause.

Generelt ordensreglement

Pauser
Generelle ordensregler
Behandling av utstyr

Oppsigelse

Oppsigelse skal leveres skriftlig, og leveres personlig eller sendes i rekommandert brev. Oppsigelsen anses for å ha funnet sted når den er kommet frem til mottaker. Den ansatte kan kreve å få oppgitt den saklige begrunnelsen til oppsigelsen skriftlig. En ansatte med ansiennitet over 5/10 år, seniorer, ansatte i prøvetid etc. kan ha andre bestemmelser.

Avskjedigelse

Daglig leder leder eller den som har fullmakt til det kan, uten oppsigelsesfrist, avskjedige en ansatt dersom den gjør seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, f.eks. ved at den ansatte møter beruset til arbeidet, trosser gjentatte advarsler, begår graverende eller gjentatte forseelser, begår hendelser som er i fare for skade på liv og helse, misbruker bedriftens datautstyr eller programmer. Før avskjed finner sted skal bedriften gjennomføre samtaler med den ansatte og evt. tillitsvalgt. Avskjed skal gis skriftlig. Ved avskjed bortfaller retten til lønn og evt. tilleggsytelser.

Attest

Jobber den ansatte ut avtalt/lovregulert oppsigelsestid har arbeidstaker krav på en skriftlig attest. Attesten skal minimum inneholde opplysninger om arbeidstakers navn og fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og hvor lenge arbeidsforholdet varte

Permittering

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig. Begrepet dekker både hel permittering og delvis permittering og er aktuelt ved en midlertidig driftsinnskrenkning eller en midlertidig driftsstans. Dersom det er er overveiende sannsynlig, at permitteringen vil bli permanent, skal oppsigelse brukes. For at bedriften skal kunne benytte permitteringer, kreves det saklig grunn. Varslingsfrist på permittering er på 14 dager. Informasjon rundt lønn i permittering, fremlegges ved forespørsel.

Tilbake til systemfag.no/personalhandbok

En personalhåndbok = «Slik har vi det hos oss» 

Ansettelse

Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast og på heltid. Det skal alltid inngås skriftlig arbeidsavtale, uavhengig av arbeidsforholdets varighet og størrelse på stillingen.

>> Arbeidstilsynet

Arbeidsavtale

Arbeidstakere skal alltid ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig stilling, og det er ingen unntak fra denne regelen. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale.

>> Arbeidstilsynet

Oppsigelse

Et arbeidsforhold avsluttes ved at enten arbeidsgiver eller arbeidstaker leverer en skriftlig oppsigelse.

>> Arbeidstilsynet

Attest

Arbeidstaker som fratrer etter lovlig oppsigelse har krav på skriftlig attest av arbeidsgiver. Attesten skal inneholde opplysninger om arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet.

>> Lovdata

Permittering

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt lønnsplikten sin. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig.

>> Arbeidstilsynet