Lønn

Systemfag bruker to typer lønnsmodeller, en for administrativt ansatte og en for selgere. Administrativt ansatte har fastlønn, mens selgerens lønn er i hovedsak basert på provisjon.

Utbetaling og lønnsslipp

Lønn utbetales etterskuddsvis, den 10. måneden etter den måneden den er opptjent, både for de med fastlønn og de som har lønn basert på provisjon. På den måten kan vi bruke hele måneder i beregningen av provisjon, og sikre at selgerne får riktig utbetalt. Du vil få lønnsslipp tilsendt på mail. Hvis lønningsdag faller på en rød dag skjer utbetaling i forkant. Det praktiseres halv skatt i siste lønning før jul. (Novemberlønn utbetalt 10.desember.)

Forskudd på lønn

Ansatte har ikke krav på å få utbetalt forskudd på lønn, men i særlige situasjoner kan det innvilges. Ansatte som ønsker forskudd må derfor levere skriftlig søknad til Daglig leder. 

Eventuelle endringer i lønn

Den ansattes lønn fremgår i arbeidsavtalen som inngås ved oppstart av arbeidsforholdet. Eventuelle endringer i lønn skal dokumenters i et vedlegg til arbeidsavtalen. 

Provisjon

Selgere får i utgangspunktet 40% provisjon på salg av produkter, men i arbeidsavtalen står det: – På produkter som Systemfag Norge AS kjøper fra en tredjepart vil din provisjon reduseres på disse produktene, slik at reduksjonen dekker halvparten av produktets direkte kostnader til tredjepart. Provisjonen utbetales når kunden har betalt. I arbeidsavtalen deres står det: – Provisjon regnes fra første krone og anses opptjent når kunden har betalt. (Punkt. 8 i Arbeidsavtalen)

Garantilønn og beregning av provisjon: 

Hvis salgskonsulenten har for lav eller ingen provisjon en måned, betaler arbeidsgiver uansett brutto kr. 10.000 i garantilønn. Hvis arbeidstaker har provisjon som utgjør med enn 10.000 i brutto månedslønn, faller garantilønnen bort. Garantilønnen beregnes ut ifra det reelle resultatet for måneden og ikke om kunden har betalt.

Nysalg = 40% (Med nysalg menes salg til ny kunde av Systemfag Norge AS. Hvis det selges flere produkter til denne kunden innen 3 måneder etter første salg.)

Mersalg = 15% (Med mersalg menes alt salg til kunde av Systemfag Norge AS 3 måneder etter første registrerte ordre)

Mersalg = 40% hvis: Nysalg tilsvarer 40% eller høyere av omsetning for mersalg den provisjonsbærende måned.

Recurring = 25%.

Feriepenger

Feriepenger er noe man opptjener året før. Eksempel: For 2023 får man feriepenger som er opptjent i 2022. Hvis man for eksempel begynte i Systemfag i November 2022, vil man få feriepengene beregnet fra oppstart. Juni er feriepengemåneden, både for administrativt ansatte og selgere. Administrativt ansatte får normal lønn i juli (utbetalt 10 august). Selgere får provisjon for salg i månedene juni og juli (utbetalt 10.august). Selgere får garantilønnen for juli etter innhold i arbeidsavtalen.   

Eventuelle trekk i lønn og feriepenger er regulert i arbeidsavtalene. 

Tilbake til systemfag.no/personalhandbok

En personalhåndbok = «Slik har vi det hos oss» 

Lønn

Lønn blir avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen

>> Arbeidstilsynet

Forskudd på lønn

Forskudd på lønn kan gis og anses ikke som et lån hvis forskuddet er innenfor normal utbetalingsperiode. Går det over den perioden anses det som et lån av selskapet og andre regler gjelder. 

>> Skatteetaten

Feriepenger 1

Feriepenger er skattepliktig inntekt det året de utbetales. De er bare trekkfrie (trekkes ikke skatt) dersom de utbetales året etter opptjeningsåret.

>> Skatteetaten

Feriepenger 2

Her finner du svar på vanlige spørsmål knyttet til ferie og feriepenger.

>> Regnskap Norge

Feriepenger 2

Se video om feriepenger fra NAV.

> NAV

Lønnskalkulator

Her kan du se hvor mye lønn du har per time eller minutt, evt årslønn ut ifra siste månedslønn osv. 

>> Godepenger.no